PRIVATLIVSPOLITIK

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

Service-rens l tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler de personoplysninger du indtaster på servicerens.ofir.com.

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

Service-rens er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Service-rens
CVR: 38736647
Nydamsvej 37
8362 Hørning
Danmark

E-mail: mail@servicerens.dk
Telefon.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine personoplysninger.

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Obligatoriske oplysninger

Frivillige oplysninger

Cookies:

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies – se nærmere herom i vores cookie-politik, som du kan læse her www.ofir.dk/betingelser/cookies.aspx

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Formål

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

4.2 Retsgrundlag

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:

5. SIKKERHED

Dine persondata er beskyttet hos vores Databehandler Ofir A/S.

Ofir har udarbejdet en intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Ofir har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Ofir underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

6. SAMARBEJDSPARTNERE

6.1 Videregivelse

Vi videregiver alene dine data til samarbejdspartnere, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller hvis der er tale om nødvendige samarbejdspartnere for at opfylde en aftale med dig.

6.2 Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender vi følgende databehandlere:

Ofir A/S
Gladsaxe Møllevej 28
2860 Søborg

7. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland. Det sker det på overførselsgrundlaget i EU kommissionens standardkontrakt for overførsel til 3. land for at sikre, at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Der er ingen data der opbevares uden for Danmark, men udviklere i Ukraine har adgang til at se data for at kunne yde support.

Vi overfører desuden analysedata til USA som er betragtet som usikkert tredjeland. Det sker med baggrund i EU's standardkontrakter.

8. SLETNING

Vi opbevarer dine kontaktoplysninger så lang tid, det er nødvendigt for opfyldelse af vores formål med behandlingen, dvs. indtil du tilbagekalder dit samtykke.

Hvis du har sendt en ansøgning, vil den blive slettet i vores system efter 6 måneder.

9. DINE RETTIGHEDER:

9.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

9.2 Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Service-rens behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

9.3 Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du skal selv sørge for at holde din personlige oplysninger opdaterede. Dette gøres ved at kontakte Service-rens og bede dem rette oplysningerne.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet, hvis du mener, at de oplysninger, som Service-rens behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Service-rens er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Service-rens kun opbevare de oplysninger, som Service-rens er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

9.4 Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Service-rens behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

9.5 Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

9.6 Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod Service-rens behandling af dine persondata, hvis behandling sker efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

Service-rens må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Service-rens påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 21.

Du har også ret til at gøre indsigelse imod Service-rens behandling af dine persondata, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. persondataforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må Service-rens ikke længere behandle dine persondata til dette formål.

9.7 Ret til indsigelse imod profilering

Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig påvirker dig, jf. persondataforordningens artikel 22.

9.8 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Service-rens behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Service-rens ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Service-rens er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Service-rens kun opbevare de oplysninger, som Service-rens er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Service-rens har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

10. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over Service-rens behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

11. ÆNDRINGER

Du vil modtage orientering om ændringer af denne privatlivspolitik på mail eller via hjemmesiden servicerens.ofir.com.

Vil du vide mere
så klik her
Udfyld nedestående formular så kontakter vi dig